Regulamin newslettera i lead magnet

1. Definicje

Usługodawca

 

 

 

Spółka Z miłości do życia Sp. z o.o., z siedzibą w Siekierkach Wielkich, przy ul. Tuleckiej 11c, 62-025 Siekierki Wielkie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________________________Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001067697, NIP: 7773415014, REGON: 526858081, o kapitale zakładowym w wysokości 5. 000, zł., e-mail: kontakt@zmiloscidozycia.pl , tel.:796973414

Użytkownik subskrybent Newslettera lub podmiot zawierający umowę o dostarczenie Lead Magnet, w szczególności Konsument, Przedsiębiorca czy Przedsiębiorca na prawach konsumenta
Konsument osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

 

osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Newsletter usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych, marketingowych
Formularz okienko służące do zapisu do Newslettera udostępniane w ramach Platformy

Serwis

 

serwis internetowy dostępny pod adresem:  www.zmiloscidozycia.pl, którego właścicielem jest Usługodawca
Lead magnet treść cyfrowa lub usługa cyfrowa oferowane przez Usługodawcę w zamian za zapis do Newslettera
Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
Usługa cyfrowa usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych
Cena koszt Lead Magnet, jaki zobowiązany jest ponieść każdy, kto chce nabyć Lead Magnet bez jednoczesnego zapisywania się do Newslettera Usługodawcy, Cena każdorazowo podawana jest w Formularzu
Regulamin niniejszy dokument

2. Minimalne warunki technicze 

2.1. W celu skorzystania z oferowanych rozwiązań Użytkownik powinien spełnić następujące warunki techniczne:

2.1.1. posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia mobilnego (telefon, tablet),
2.1.2. korzystać z urządzeń podłączonych do sieci Internet,
2.1.3. korzystać z którejkolwiek z dostępnych przeglądarek internetowych w zaktualizowanej wersji, umożliwiającej przeglądanie stron internetowych,
2.1.4. korzystać z adresu elektronicznego – adresu e-mail.

3. Zasady świadczenia usługi newslatter: 

3.1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z usługi Newsletter, polegającej na możliwości otrzymywania informacji handlowych, aktualnościach, nowościach, promocjach, produktach czy usługach dotyczących Usługodawcy.
3.2. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i wymaga dokonania zapisu subskrypcji do Newslettera w następujący sposób:

3.2.1. wypełnienia Formularza zapisu do Newslettera poprzez podanie wskazanych tam danych: imię, adres e-mail – podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisu do Newslettera,
3.2.2. przesłanie Formularza do Usługodawcy za pomocą przycisku „Wyślij”
3.2.3. Potwierdzenie zapisu do Newslettera poprzez wykorzystanie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany w zgłoszeniu subskrypcyjnym do Newslettera

3.3. Newsletter dostarczany jest od dnia potwierdzenia przez Użytkownika zapisu do Newslettera przez czas nieoznaczony, tj. do dnia rezygnacji przez Użytkownika lub rezygnacji ze świadczenia usługi przez Usługodawcę.

3.4. Wprowadzenie danych Użytkownika do Formularza jest jednoznaczne z udzieleniem Usługodawcy zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również prawa telekomunikacyjnego – zgoda wyrażana przez wyraźne działanie potwierdzające. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoje zgody, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymywania Newslettera.

3.5. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Newslettera. Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone poprzez wykorzystanie linku rezygnacyjnego, który znajduje się w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera.

3.6. Użytkownik jest zobowiązany do przesyłania za pomocą Formularza jedynie treści wymaganych do zapisu do Newslettera. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek bezprawnych treści.

4. Lead magnet – umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych

4.1. [Zawarcie umowy] Usługodawca może oferować dostarczenie Lead Magnet w zamian za zapis do Newslettera lub w zamian za zapłatą Ceny. Z momentem zapisu do Newslettera lub zapłaty Ceny za Lead Magnet dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.

4.2. [Lead Magnet] Szczegółowe informacje o Lead Magnet, w szczególności nazwa, treść, Cena lub inne dodatkowe cechy Lead Magnet wskazywane są na Platformie internetowej, w okienku Formularza.

4.3. [Udostępnienie Lead Magnet] Lead Magnet udostępniany jest Użytkownikowi niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu do Newslettera lub po zaksięgowaniu płatności Ceny.

4.4. [Lead Magnet za zapłatą Ceny] W przypadku, gdy Użytkownik chciałby uzyskać dostęp do Lead Magnet bez dokonywania zapisu do Newslettera powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@zmiloscidozycia.pl. W takim przypadku udostępnianie Lead Magnet nastąpi na następujących warunkach:

4.4.1. Usługodawca w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie wskazuje nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty lub inne dane potrzebne do zapłaty Ceny, jak również udostępnia niniejszy Regulamin,
4.4.2. Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca niezwłocznie udostępni Lead Magnet na podany w dotychczasowej korespondencji adres e-mail.

4.5. [Odstąpienie od umowy] Użytkownikom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

4.6. [Zgodność Lead Magnet z umową i rękojmia] Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Lead Magnet z zawartą umową względem Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Rękojmia za wady przysługująca na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego względem Użytkowników innych niż Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest wyłączona.

4.7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową o dostarczenie Lead Magnet, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

4.8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dostarczenie Lead Magnet, gdy Lead Magnet jest niezgodny z umową w następujących przypadkach:

4.8.1. usługodawca nie jest w stanie doprowadzić Lead Magnet do stanu zgodnego z umową lub wymagałoby to poniesienia nadmiernych kosztów,
4.8.2. usługodawca nie doprowadził Lead Magnet do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie,
4.8.3. niezgodność Lead Magnet z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca podjął próbę doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z umową,
4.8.4. zakres niezgodności jest tak duży, że uzasadnia złożenie oświadczenia o odstąpieniu z pominięciem uprawnienia do żądania doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z umową,
4.8.5. z oświadczenia Usługodawcy wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z umową lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

5. Wartość intelektualna

5.1. Lead Magnet jest treścią chronią przez prawo autorskie. Prawa autorskie przysługują Usługodawcy.

5.2. Z momentem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Usługodawca udziela odbiorcy Lead Magnet niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Lead Magnet na użytek prywatny. Odbiorca Lead Magnet nie ma prawa do kopiowania, sprzedawania, udostępniania Lead Magnet podmiotom trzecim, jak również do wykorzystywania w/w treści w celach komercyjnych.

6. Reklamacje

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na usługę Newsletter lub/ i umowę o dostarczanie treści lub usług cyfrowych. Reklamację można złożyć przesyłając ją na adres: kontakt@zmiloscidozycia.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informacje:

6.1.1. Umożliwiające identyfikację podmioty, który składa reklamację,
6.1.2. Informację o zgłaszanych nieprawidłowościach
6.1.3. Oczekiwany sposób załatwienia sprawy, oczekiwania względem Usługodawcy.

6.2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Reklamacji Usługodawcy.

6.3. Rozstrzygnięcie Reklamacji przesyłane jest Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres, z którego Reklamacja została złożona.

 

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

7.1. Użytkownicy, którzy są Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mogą skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

7.1.1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
7.1.2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
7.1.3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

7.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.polubowne.uokik.gov.pl/ oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

7.3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

8. RODO

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.

8.2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z zasadami czy sposobem przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: kontakt@zmiloscidozycia.pl 

8.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji Umowy. Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenie usługi Newslettera.

8.4. Usługodawca w może przetwarzać następujące dane:

8.4.1. W przypadku Użytkowników usługi Newsletter: imię, adres-email.
8.4.2. W przypadku podmiotów, które zakupiły Lead Magnet za zapłatą Ceny: imię, nazwisko, adres e-mail, nr rachunku bankowego, adres do korespondencji.

8.5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

8.5.1. wysyłki i obsługi Newslettera na podstawie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
8.5.2. obsługi umowy o dostarczenie Lead Magnet za zapłatą ceny na podstawie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
8.5.3. wykonania obowiązków księgowych, podatkowych powstałych w związku z umową o dostarczenie Lead Magnet za zapłatą ceny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
8.5.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.6. Dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy:

8.6.1. Wysyłka Newslettera do czasu rezygnacji z usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z odpowiednich przepisów prawa,
8.6.2. Obsługa umowy o dostarczenie Lead Magnet za zapłatą Ceny do czasu realizacji w/w umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa.
8.6.3. wykonania obowiązków księgowych, podatkowych powstałych w związku z umową o dostarczenie Lead Magnet za zapłatą ceny do czasu realizacji celu, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

8.7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów dostawca Newslettera, dostawca usług związany z obsługą poczty elektronicznej, dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług księgowych.

8.8. Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

8.8.1. dostępu do swoich danych osobowych,
8.8.2. sprostowania danych osobowych,
8.8.3. usunięcia danych osobowych,
8.8.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8.8.5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
8.8.6. przenoszenia danych osobowych,
8.8.7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.9. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.

8.10. Serwis wykorzystuje pliki cookies – szczegółowe informacje dotyczące sposobu, zasad i zakresu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności Usługodawcy.

 

8. Postanowienia końcowe 

9.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2023.

9.2. Aktualna treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie.

9.3. Usługodawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu, np. z uwagi na zmianę przepisów prawa, wymogów technicznych, stosowanych rozwiązań lub innych decyzji biznesowych Usługodawcy.

9.4. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości przesyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wprowadzane zmiany jest uprawniony do zrezygnowania z Newslettera, w tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą.

9.5. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki Stron wynikające z czynności dokonanych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

9.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy: o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeks cywilny, Prawa konsumenta, RODO i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9.7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy spór dotyczy Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w których zastosowanie znajdą przepisy ogólne.